Giới thiệu màn hình Desktop của Windows 8

Giới thiệu màn hình Desktop của Windows 8

Desktop là nơi bắt đầu các hoạt động, nó chứa các biểu tượng để kích hoạt các chương trình, các lối tắt có thể thay đổi thông số thiết lập hệ thống, thông tin về các chương trình đang hoạt động, các trạng thái hiện…